منوی سالن

در رستوران نایب سهروردی با منوی ذیل پذیرای شما خواهیم بود

پیش غذا

منوی پیش غذای سالن رستوران نایب سهرودری

نوشیدنی

منوی نوشیدنی های رستوران نایب سهروردی

رستوران نایب سهرودری

خبرنامه