دوغ قوطی
۲۰۰۰۰

دوغ خانواده
۲۹۵۰۰

نوشابه خانواده
۲۷۸۰۰