چلوکباب بختیاری
۳۸۴۰۰۰ تومان

چلو کباب سلطانی
۶۵۹۰۰۰ تومان

چلو لقمه زعفرانی
۳۹۹۰۰۰تومان

چلو برگ ممتاز نایب
۵۹۹۰۰۰ تومان

جوجه ممتاز نایب با برنج
۲۷۹۰۰۰تومان

فیله مخصوص نایب
۶۵۹۰۰۰ تومان

ماهی قزاآلا
۲۷۷۰۰۰ تومان

باقالا با مرغ
۲۸۶۰۰۰ تومان

زرشک پلو با مرغ
۲۷۹۰۰۰ تومان

باقالا با ماهیچه
۶۴۸۰۰۰ تومان

جوجه کباب مخصوص با برنج
۲۶۴۰۰۰ تومان

جوجه با استخون
۲۹۹۰۰۰تومان

چلوکباب برگ مجلسی
۵۲۹۰۰۰ تومان

جوجه بدون برنج
۲۹۹۰۰تومان